Obchodní podmínky

SPOLEČNOSTI THE EDO PERIOD S. R. O.
IČ: 10767568 se sídlem: Zárybnická 2958/17, Praha 20 – Horní Počernice, 193 00
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 257405
odpovědná osoba: Petr Pöschl
e-mail: petr@clother.cz
tel: +420 731 857 807
č. účtu: 298144946/03001. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) obchodní společnosti Internet THE EDO PERIOD s. r. o., bližší specifikace shora, (dále též „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále též „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále též „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové adrese www.clother.cz, prostřednictvím webového rozhraní (dále též „webové rozhraní obchodu“). Tyto VOP platí i pro uzavírání kupní smlouvy jiným způsobem než přes internetový obchod prodávajícího (například emailem, telefonicky nebo osobně v provozovně prodávajícího).

2. VOP dále mimo jiné upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.clother.cz (dále též „webová stránka“) a další související právní vztahy.

3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a uzavřením kupní smlouvy kupující zároveň vyslovuje souhlas s VOP a potvrzuje, že se s aktuálním zněním VOP seznámil. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Vždy je však povinen aktuální znění zveřejnit na internetové adrese www.clother.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále též „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Obsahem účtu jsou mimo jiné osobní údaje kupujícího, jejichž správcem je prodávající. Kupující obdržel při registraci od prodávajícího informace o ochraně osobních údajů vyžadované příslušnými právními předpisy, které jsou uveřejněny také na webových stránkách prodávajícího.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, jinak se má za to, že uživatelský účet využil sám a je z takového jednání zavázán.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z obecně závazných právních předpisů.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (není-li výslovně uvedeno jinak). Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (např. s množstevní slevou). Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné. Nejedná se o nabídku učiněnou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží ani toto své rozhodnutí jakkoli odůvodňovat. Fotografie zboží má pouze ilustrativní charakter.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České a Slovenské republiky. Pro doručení zboží mimo území České a Slovenské republiky mohou být mezi prodávajícím a kupujícím sjednány jiné podmínky.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, přičemž v košíku lze měnit počet kusů objednávaného zboží a obsah elektronického košíku může kupující po dobu 24 hodin uložit a k nákupu se následně vrátit),

b. je-li zboží objednáváno bez registrace, tak údaje potřebné pro dodání zboží,

c. výši výsledné kupní ceny zboží, vč. daní a poplatků a způsobu její úhrady, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

d. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen též jako „objednávka“).

4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Prodávající zpravidla neprodleně (nejpozději do konce následujícího pracovního dne) po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí prostřednictvím elektronické pošty, popř. v odůvodněných případech telefonicky, a to na telefon či adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále též „elektronická adresa kupujícího“).

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) a způsobu jejího objednání požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím, a to prostřednictvím webového rozhraní, elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího nebo jiným vhodným způsobem vzhledem ke způsobu objednání zboží u prodávajícího.  

7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména (nikoli však výlučně) s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu, všeobecné obchodní podmínky prodávajícího nebo obecně závazný právní předpis.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, při platbě tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dobírkou dle výběru způsobu dopravy a způsobu platby v objednávce;

b. bezhotovostně převodem na účet uvedený prodávajícím (dále též „účet prodávajícího“), při platbě tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dodáním zboží dle výběru způsobu dopravy a způsobu platby v objednávce.

Číslo účtu prodávajícího: 298144946/0300
Variabilní symbol je číslo objednávky.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. Prodávající zpravidla nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4/5 VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Kupující si nicméně vyhrazuje: požadovat úhradu přiměřené zálohy v případě, že objednané zboží je:
a)  zhotoveno či upravováno na zakázku
b)  dostupnost zboží je označena jako "Na objednávku"
c)  jedná se o větší než obvyklé množství jednoho druhu zboží
3. V případě platby v hotovosti a na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu (číslo objednávky, není-li předem ujednáno jinak) platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3/5. VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním/dodáním zboží kupujícímu.

6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně dohodnuto jinak.

7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu), jež bude mít náležitosti dané zvláštním právním předpisem. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu kdykoli v době od potvrzení přijetí objednávky kupujícího prodávajícím, a to v elektronické či listinné podobě a zašle jej na elektronickou či korespondenční (dodací) adresu kupujícího anebo jej předá kupujícímu při osobním odběru zboží v kanceláři na adrese: Pod Pekařkou 107/1, Praha 4.

8. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, je prodávající povinen od 1.3.2017 vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Zákazník obdrží účtenku v elektronické podobě.
9. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.


5. PŘEPRAVA, DODÁNÍ ZBOŽÍ A PLATBA
1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost obalů zboží, jakož i samotné zboží a jeho stav a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebo zjevných vad zboží nemůže být brán zřetel.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, s nimiž bude kupující seznámen před odesláním zboží.

6. Poskytovatel platební brány je GOPAY s.r.o., (https://https://www.gopay.com/cs/). Dostupné platební metody jsou - platba kartou, platba bankovními tlačítky. Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. v případě dotazů na platbu, reklamaci plateb: GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01, Planá, E-mail: gopay@gopay.cz ,Tel:  +420 387 685 123


6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
1. V případě, že kupující uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu, jež se týká podnikatelské činnosti kupujícího nebo kterou kupující uzavírá v rámci svého samostatného výkonu povolání, použijí se pro odstoupení od kupní smlouvy ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“).

2. V případě, že kupující uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu, jež se netýká podnikatelské činnosti kupujícího nebo jeho samostatného výkonu povolání (dále jen „spotřebitel“), řídí se odstoupení od kupní smlouvy VOP prodávajícího a ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku.

3. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku, tj. mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6/3 či o jiný případ, kdy nelze v souladu s obecnými právními předpisy od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, od smlouvy, jejímž předmětem plnění je několik druhů zboží nebo dodání několika částí do 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a od smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží do 14 dnů ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy je účinné, je-li oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, od převzetí poslední dodávky zboží, příp. ode dne převzetí první dodávky zboží zasláno spotřebitelem v písemné podobě na adresu sídla prodávajícího či na zveřejněnou adresu elektronické pošty prodávajícího, je-li toto elektronické odstoupení opatřeno zaručeným elektronickým podpisem kupujícího.

5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
6. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší, není-li právními předpisy stanoveno jinak a práva a povinnosti stran v rozsahu účinků odstoupení od smlouvy zanikají. V takovém případě je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmětné zboží (ohledně něhož došlo ke zrušení kupní smlouvy), a to do 14 pracovních dnů ode dne, v němž byl projev odstoupení doručen prodávajícímu. V případě, že kupující poruší svou povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny nevráceného zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li prodávajícímu přepravováno, musí být též náležitě zabaleno a ochráněno před vznikem škody.

7. Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6/6. VOP je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

8. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 6/6 VOP, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti, pokud se na tom s kupujícím dohodl. Za účelem splnění povinností prodávajícího uvedených v tomto článku je kupující povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost.

9. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 6/6 VOP je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruky za jakost výslovně uvedené na obalu, přiložené k návodu věci nebo uvedené v reklamě na dané zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1919 a násl. a ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Prodávající neodpovídá kupujícímu v případě produktů vytvořených na míru za vadu vlastního motivu vytvořeného kupujícím. Takové výrobky lze reklamovat pouze z důvodů uvedených v čl. 7/2 VOP.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady v takto stanovené lhůtě (dále jen "záruka za jakost"). Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6. Při uplatňování práva z odpovědnosti za vady je nutné, aby kupující předložil doklad o zaplacení a o dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány anebo jiným dostatečným způsobem prokázal koupi předmětného zboží u prodávajícího. Po dobu faktického odstraňování vad na zboží se počítání běhu doby záruky za jakost zastaví. Všechny tyto skutečnosti musí být v protokolu o převzetí zboží do záruční opravy uvedeny. Zboží, které nevykazuje zjevnou výrobní závadu, může být prodávajícím odesláno k otestování (prověření vady a její příčiny). Reklamační řízení u prodávajícího nesmí přesáhnout dobu 30 dnů ode dne přijetí zboží k reklamaci, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak.

7. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční lhůtě.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně práva vyplývajícího ze záruky za jakost, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese kanceláře: Pod Pekařkou 107/1, Praha 4.


8. REKLAMACE
1.  Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího přes webové stránky s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.
2.  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
3.  Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
4.  Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
5.  Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
6.  V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.
7.  Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
8.  Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.
9.  Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.
10.  Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
11.  V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.
12.  Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který je spotřebitelem, právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
13.  V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
14.  Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.


9. VÝMĚNA ZBOŽÍ - ZASLÁNÍM

1. Pokud Vám doručené zboží z nějakého důvodu nevyhovuje (nesedí Vám velikost nebo se Vám nelíbí barva apod.), tak ho odešlete zpět do našeho skladu.
Přiložte kopii dokladu o nákupu a přímo na ni připište, za co přesně požadujete: zboží vyměnit: název produktu, velikostpočet kusů.
Zboží Vám vyměníme a obratem pošleme. Při výměně hradí zákazník poštovné 109 Kč. Vrácení výrobku provádí spotřebitel na své vlastní náklady.


10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením a umožňuje jeho řádné fungování.

4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
6. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


13. DORUČOVÁNÍ
1. Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li těmito VOP upraveno jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

2. Zpráva je doručena:

a. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;

b. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

c. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

d. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


14. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
1. Pokud se v případě sporu nedohodnou prodávající a kupující na jeho vyřešení sami, má kupující právo obrátit se s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy, na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz, kde jsou mj. uvedeny postupy, náležitosti návrhu, podmínky a jiné související skutečnosti týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jež rámcově upravuje zákon o ochraně spotřebitele.


15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

4. Aktuální a platné znění VOP musí být umístěno na webové stránce prodávajícího a musí být k dispozici též v sídle (na provozovně) prodávajícího.

V Praze dne 21.04.2021